Omet navegació

Programació general

Competències específiques

CE1

Gestionar les eines i els dispositius informàtics i de comunicació d’ús quotidià aplicant els coneixements de maquinari i sistemes operatius per resoldre problemes tècnics senzills.

CE2

Idear solucions innovadores i creatives aplicant diferents formes de raonament, integrant-les en l’entorn personal d’aprenentatge tot fent ús de les eines i els recursos d’edició, la creació de continguts digitals i el desenvolupament d’aplicacions per optimitzar l’aprenentatge permanent.

CE3

Identificar riscos i amenaces i aplicar mesures preventives i correctives, adquirint hàbits que fomentin el benestar digital per protegir dispositius, dades personals i la pròpia salut.

CE4

Fer un ús actiu, responsable i ètic de les tecnologies digitals, valorant les possibles accions que cal fer a la xarxa i identificar-ne les repercussions per exercir una ciutadania digital crítica.

CE5

Analitzar l’impacte de les tecnologies digitals a la societat, a partir de la identificació dels canvis econòmics i socials a escala global, i aplicar les tecnologies emergents per al disseny de solucions a problemes reals tenint en compte els objectius de desenvolupament sostenible.

Criteris d'avluació de les competències específiques

CE1 Gestionar les eines i els dispositius informàtics i de comunicació d’ús quotidià aplicant els coneixements de maquinari i sistemes operatius per resoldre problemes tècnics senzills.

1.1 Connectar dispositius i gestionar xarxes locals aplicant els coneixements i processos associats a sistemes de comunicació amb fil i sense fil amb una actitud proactiva.

1.2 Gestionar, a nivell bàsic, sistemes operatius configurant-ne les característiques en funció de les necessitats personals.

1.3 Resoldre problemes tècnics senzills analitzant components i funcions dels dispositius digitals, avaluant les solucions de manera crítica i reformulant el procediment, si cal.

1.4 Fer un ús responsable dels dispositius i de la seva utilització per promoure la sostenibilitat, tot fomentant la reutilització i l’estalvi i l’eficiència energètica

CE2 Idear solucions innovadores i creatives aplicant diferents formes de raonament, integrant-les en l’entorn personal d’aprenentatge tot fent ús de les eines i els recursos d’edició, la creació de continguts digitals i el desenvolupament d’aplicacions per optimitzar l’aprenentatge permanent.

2.1 Cercar i seleccionar informació per a la ideació de solucions innovadores, amb responsabilitat i sentit crític.

2.2 Dissenyar solucions possibles a problemes plantejats aplicant diferents formes de raonament, com el pensament de disseny i el pensament computacional, tenint en compte les tecnologies emergents, la realitat virtual, augmentada i mixta.

2.3 Generar o modificar, de forma individual o col·laborativa, continguts amb suport digital i creacions audiovisuals, integrant imatge, so i vídeo per a la construcció de produccions multimèdia.

2.4 Desenvolupar aplicacions fent servir el programari i els llenguatges de programació adients, per la resolució de problemes concrets tenint en compte criteris d’autoria i llicències d’ús.

2.5 Integrar els continguts digitals en entorns personals d’aprenentatge (pàgina web, espai al núvol, carpetes, etc.) autoregulant el propi aprenentatge de manera autònoma.

CE3 Identificar riscos i amenaces i aplicar mesures preventives i correctives, adquirint hàbits que fomentin el benestar digital per protegir dispositius, dades personals i la pròpia salut.

3.1 Configurar adequadament les opcions de privadesa de les aplicacions, xarxes socials i espais virtuals i utilitzar les eines i tècniques de seguretat, per protegir les dades personals, la petjada digital i preservar la seva identitat a la xarxa.

3.2 Configurar i actualitzar mesures de protecció i seguretat de dispositius i sistemes digitals d’ús habitual (antivirus, contrasenyes, bloqueig de pantalla, protecció de la comunicació, etc.

3.3 Identificar i prendre mesures per protegir-se davant d’amenaces, atacs, intrusions o infeccions que esdevenen a la xarxa.

3.4 Identificar situacions de risc per a la salut associades a l’ús de les tecnologies digitals i adoptar les mesures necessàries per tenir cura de la pròpia salut.

CE4 Fer un ús actiu, responsable i ètic de les tecnologies digitals, valorant les possibles accions que cal fer a la xarxa i identificar-ne les repercussions per exercir una ciutadania digital crítica.

4.1 Respectar els drets d’autoria i les llicències d’ús en la comunicació, col·laboració i participació a la xarxa, fent un ús ètic de les dades i de les produccions, i justificar-ne les raons.

4.2 Analitzar i valorar críticament les aportacions de les tecnologies digitals a les gestions administratives i el comerç electrònic, identificant els problemes derivats de la bretxa social d’accés i l’ús per a determinats col·lectius.

4.3 Valorar la importància de l’oportunitat, la facilitat i la llibertat d’expressió que suposen els mitjans digitals connectats, analitzant de manera crítica els missatges que es reben tenint en compte la seva objectivitat, ideologia, intencionalitat, biaixos i caducitat.

4.4 Participar, col·laborar i interactuar en espais virtuals de comunicació i plataformes d’aprenentatge col·laboratiu, compartint i publicant informació i dades, adaptant-se a diferents audiències amb una actitud respectuosa, responsable i participativa.

CE5 Analitzar l’impacte de les tecnologies digitals a la societat, a partir de la identificació dels canvis econòmics i socials a escala global, i aplicar les tecnologies emergents per al disseny de solucions a problemes reals tenint en compte els objectius de desenvolupament sostenible.

5.1 Identificar els canvis econòmics i socials derivats de l’ús de les tecnologies digitals aplicades a diferents àmbits.

5.2 Analitzar i valorar l’impacte de les tecnologies digitals en la societat tenint en compte els ODS.

5.3 Aplicar les tecnologies emergents en el disseny de solucions a problemes reals tenint en compte els objectius de desenvolupament sostenible. (Intel·ligència artificial, IoT, etc.).

5.4 Analitzar l’ús d’eines de simulació i supercomputadors en el tractament de dades i valorar-ne l’impacte en la societat de la informació i l’aplicació a tecnologies associades.

Sabers

 

1. Dispositius digitals, sistemes operatius i de comunicació.

1.1 Anàlisi, implementació i configuració d’ordinadors: elements, muntatge, configuració i resolució de problemes.

1.2 Gestió bàsica de sistemes operatius: instal·lació i configuració d’usuari.

1.3 Gestió bàsica de sistemes de comunicació i Internet. Dispositius de xarxa i funcionament.

1.4 Configuració d’una xarxa domèstica i connexió de dispositius.

1.5 Posada en servei de dispositius connectats (IoT+Wearables). Configuració i connexió de dispositius.

1.6 Reutilització de dispositius digitals adaptats a necessitats específiques.

1.7 Aplicació d’estratègies d’estalvi i eficiència energètica en sistemes i dispositius electrònics.

2. Digitalització de l’entorn personal d’aprenentatge

2.1 Ús d’estratègies eficaces de cerca i selecció crítica d’informació.

2.2 Edició i creació de continguts: aplicacions de productivitat, desenvolupament d’aplicacions senzilles per a dispositius mòbils i web, realitat virtual, augmentada i mixta.

2.3 Comunicació i col·laboració sincrònica i asincrònica en xarxa.

2.4 Publicació i difusió responsable d’informació i dades en xarxes informàtiques.

3. Creació i publicació de continguts en suport digital

3.1 Ús d’estratègies avançades de cerca i selecció crítica d’informació.

3.2 Edició i creació de continguts: desenvolupament d’aplicacions senzilles per a dispositius mòbils i web, fent servir diferents llenguatges de programació. Aplicació d’estructures de programació comunes: condicionals i repeticions.

3.3 Ús d’eines per a la producció de continguts amb realitat virtual, augmentada i mixta.

3.4 Desenvolupament de continguts per a Internet en format web, aplicant estàndards d’accessibilitat.

3.5 Aplicació de tecnologies emergents (IA, IoT) en la implementació de solucions a problemes reals.

3.6 Creació de continguts audiovisuals amb eines digitals. Ús d’eines d’edició i tractament d’imatge, àudio i vídeo.

3.7 Aplicació de tècniques de raonament lògic com el pensament de disseny i el pensament computacional en la resolució de problemes en el disseny de solucions.

3.8 Comunicació i col·laboració sincrònica i asincrònica en xarxa.

3.9 Publicació i difusió responsable d’informació i dades en xarxes informàtiques.

3.10 Pràctica de l’educació mediàtica: periodisme digital, blogosfera, estratègies comunicatives.

4. Seguretat i benestar digital

4.1 Avaluació i configuració de la seguretat en dispositius. Mesures preventives i correctives per fer front a riscos, amenaces i atacs a dispositius.

4.2 Aplicació de criteris de seguretat i de protecció de dades. Identitat, reputació, privadesa i empremta digital. Mesures preventives. Configuració de xarxes socials. Gestió d’identitats virtuals.

4.3 Aplicació de criteris de seguretat en la salut física i mental. Riscos, amenaces al benestar personal. Opcions de resposta. Situacions de violència i de risc a la xarxa.

5. Ciutadania digital crítica

5.1 Caracterització de la interactivitat a la xarxa: llibertat d’expressió, propietat intel·lectual i llicències d’ús.

5.2 Ús crític de la xarxa, eines per detectar notícies falses i fraus.

5.3 Gestió d’operacions administratives: serveis públics en línia, registres digitals i certificats oficials.

5.4 Fer un ús segur del comerç electrònic: factures digitals, formes de pagament i criptomonedes.

5.5 Gestió ètica en l’ús de dades i eines digitals: intel·ligència artificial, biaixos, algorísmics i ideològics, obsolescència programada i sobirania tecnològica.

5.6 Aplicació proactiva de la responsabilitat social: plataformes d’iniciativa ciutadana, voluntariat i comunitats de maquinari i programari lliures.

5.7 Anàlisi de l’impacte de les tecnologies digitals en la societat i els canvis socials i econòmics que se’n deriven.

5.8 Comprendre la cultura digital com a font d’aprenentatge permanent, coneixement de les tecnologies digitals emergents i els seus àmbits d’aplicació.

Temporització de les situacions d'aprenentatge

 

 • Trimestre 1
  • 1. Dispositius
  • 2. Entorn personal d’aprenentatge
 • Trimestre 2
  • 3. Continguts
  • 4. Seguretat
 • Trimestre 3
  • 5. Ciutadania

Atenció a la diversitat

 

L'aprenentatge està adaptat i personalitzat segons les necessitats individuals dels alumnes, utilitzant instruccions diversificades, suport tecnològic, feedback regular i una metodologia d'aprenentatge cooperatiu. S'ofereixen recursos i materials adaptats i es proporciona temps flexible. A més, es fan servir plataformes digitals per permetre als alumnes treballar al seu ritme. El professor fa servir diverses estratègies d'ensenyament per fomentar l'aprenentatge inclusiu, assegurant-se que tots els materials siguin accessibles. També es fomenta la consciència de l'ètica digital i el benestar dels alumnes. Es promou el treball en equip i es proporciona suport emocional i psicosocial. Els alumnes són animats a reflexionar sobre el seu aprenentatge. També es proporcionen adaptacions curriculars, recursos tecnològics adaptats, avaluació formativa constant i materials de referència. El ritme d'aprenentatge es pot adaptar segons les necessitats dels alumnes. Finalment, es creen espais de discussió i es proporciona suport personalitzat. Es pot usar un material didàctic diversificat, juntament amb estratègies pedagògiques flexibles, per crear un entorn inclusiu, amb un feedback constant, adaptació de la temporització i l'ús de tecnologies adaptades.

Aspectes metodològics

Estratègies metodològiques com l'Aprenentatge Basat en Projectes (ABP), el treball cooperatiu i l'aprenentatge autònom es faran servir per facilitar un aprenentatge actiu i centrar-se en la resolució de problemes en un context del món real. Els alumnes treballaran en grups petits i individualment segons les necessitats de la tasca. Materials com ordinadors, programari específic, accés a Internet, materials de referència i una plataforma de treball col·laboratiu en línia seran necessaris. Es fomentarà la responsabilitat i la creativitat dels alumnes, així com l'intercanvi d'idees i la comunicació en equip. També es farà ús de diverses eines digitals i materials de suport per facilitar el procés d'aprenentatge.

Creado con eXeLearning (Ventana nueva)