Omet navegació

Inici

Presentació de l'assignatura

 

Elaboració pròpia amb el generador d'imatges de Bing (CC BY-NC-SA)


La digitalització és essencial en la societat actual, ja que la majoria de les persones depenen de la tecnologia per informar-se, relacionar-se i produir coneixement. La formació en aquesta àrea es vol orientar cap a l'ús crític, ètic, responsable i segur de la tecnologia, enfrontant-se als desafiaments del segle XXI com la desigualtat i l'exclusió. Es busca desenvolupar una ciutadania digital crítica, promovent igualtat efectiva i aprenentatges que permetin utilitzar competentment les tecnologies en diversos àmbits de la vida. 

El valor educatiu de la matèria està associat a la integració de les competències específiques en contextos quotidians, amb èmfasi en la resolució de problemes i la creació de continguts en suports digitals. Es fomenta l'aprenentatge permanent, la seguretat i el benestar digital, i la capacitat d'interactuar en entorns digitals amb consciència crítica. 

L'aprenentatge va més enllà de l'ús de les eines digitals, i es busca la resolució de problemes reals mitjançant el desenvolupament de solucions informàtiques. La matèria s'organitza en quatre blocs interrelacionats de sabers bàsics: dispositius digitals, sistemes operatius i de comunicació; creació i publicació de continguts en suport digital; seguretat i benestar digital, i ciutadania digital crítica. 

L'avaluació es basa en l'assoliment de les competències específiques, i es realitza mitjançant criteris d'avaluació que no tenen una vinculació unívoca i directa amb els sabers, proporcionant la flexibilitat necessària per establir connexions entre aquests. 

Finalment, la matèria té com a objectiu reflexionar sobre la cultura digital com a font de progrés social i econòmic, valorant els impactes sobre la població i les desigualtats que comporta la bretxa digital. Els alumnes es familiaritzen amb les interaccions en línia, les gestions administratives i les interaccions comercials, adquirint una actitud crítica respecte a la informació i el consum de continguts digitals.

Com s'ha fet aquest recurs

El procés de creació de les situacions d'aprenentatge ha estat el següent:

  1. Les situacions d'aprenentatge han estat fetes amb l'ajuda de la IA, ChatGPT-4, mitjançant les plantilles 1A i 2 que es poden trobar a: Disseny de Situacions d’Aprenentatge a Secundària i Batxillerat amb ChatGPT.
  2. Posteriorment, hem traslladat, de forma manual, la informació a eXeLearning on s'ha fet el disseny final de cada una.
  3. Cada apartat porta un diagrama fet amb Mermaid, esbossat per ChatGPT-3.5 i concretat manualment.

L'ús de ChatGPT no implica que la IA fa tot el treball, ja que cal una conversa activa demanant-li explicacions en determinades situacions poc clares, altres vegades cal demanar-li que ampliï aspectes que ha deixat amb poca concreció, que modifiqui activitats poc realistes o donant-li explicacions addicionals del que volem fer.

Creado con eXeLearning (Ventana nueva)